khabartalk.com

Shuvam Sanchar Pvt. Ltd. 
Sarada Municipality 1, Salyan, Nepal

Tel: 088-520233,

Cell: 9857844565, 9809598004

Email: talkkhabar@gmail.com, info@talkkhabar.com

Web: khabartalk.com